สร้าง class สำหรับ connect database

สร้าง class สำหรับ connect database

คลิ๊กขวาที่ project

เลือก Add–>New Folder

คลิ๊กขวาเพื่อเปลี่ยนชื่อ folder จาก NewFolder1 เป็น General

คลิ๊กขวาที่ Folder General –> Add –> New Item..

 

Visual C# Items –> Code –> Class

Name ใส่ชื่อ DBconnection.cs

สร้าง class มาอีก 1 class ชื่อ Messages.cs ภายใต้ folder general

โค้ดสำหรับ Class Messages.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace POS.General
{
class Messages
{
public static void InformationMessage(string strMsg)
{
MessageBox.Show(strMsg, “Pos”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
}

 

โค้ดสำหรับ Class DBCOnnection

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace POS.General
{
class DBConnection
{
protected SqlConnection sqlcon;
string strServer = “.\\SQL2016″;
string path = string.Empty;
public DBConnection()
{

sqlcon = new SqlConnection(@”Data Source=.\SQL2016;database=POSDatabase;user id=’sa’;password=’P@ssw0rd’;Connect Timeout=30;”);

try
{
if (sqlcon.State == ConnectionState.Closed)
{
sqlcon.Open();
}
}
catch (SqlException sEx)
{

int i = sEx.Number;
if (i == 233)
{
Reconnect();
}
else if (i == -1)
{
Messages.InformationMessage(“SQL connection failure… Please check the instance name of your sqlexpress with ” + Application.StartupPath + ” \\sys.txt”);
}
else if (i == 18493)
{
ChangeConnectionForServer();
}
else
{
Messages.InformationMessage(“Could not connect to your database… Please check your SQL Configuration”);
}
}
catch (Exception)
{
//Catche any other exception
}
finally
{

}
try
{
}
catch
{
//sql Error
}
}
private void Reconnect()
{

try
{
Thread.Sleep(10000);
if (sqlcon.State == ConnectionState.Closed)
{
sqlcon.Open();

}
}
catch (Exception)
{

Messages.InformationMessage(“Your SQL Server is starting up… Please close and re-open the application”);

}
}

private void ChangeConnectionForServer()
{
sqlcon = new SqlConnection(@”Data Source=” + strServer + “;AttachDbFilename=” + path + “;Integrated Security=True;Connect Timeout=120;”);
}
}
}

 

***************ผู้เขียนใช้ database microsoft sql server 2016*************

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *