การ delete row datatable

การ delete row ใน datatable

ตัวอย่างการใช้งาน

foreach (DataRow row in dtbl.Rows)
{
if (row[“CompanyCode”].ToString() != txtSearch.Text.ToString())
{
row.Delete();
}
}

dtbl.AcceptChanges();

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *