การติดตั้ง bootstrap template Visual Studio 2017

การติดตั้ง bootstrap template ใน asp.net c# 2017

click ขวา Solution เลือก Manage Nuget Package for Solution

 

 

Search bootstrap

Click เลือก Project ที่ต้องการ

version เลือก Install Latest statble

 

Click OK

 

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *